มูลนิธิไทยคม ชวนคุณครูถอดรหัสการอ่านแบบฟินแลนด์ นำมาใช้กับโรงเรียนไทยได้จริงหรือ?

News
มูลนิธิไทยคมมุ่งหวังสร้างเด็กไทยให้มีนิสัยรักการอ่าน และเล็งเห็นถึงบทบาทสำคัญของคุณครูในการสร้างกระบวนการเรียนรู้และส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของเยาวชน จึงจัดโครงการครูนักส่งเสริมการอ่าน ปีนี้เป็นรุ่นที่ 8  ซึ่งได้เชิญครูจากโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กทั่วประเทศ จำนวน 40 คน จะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และอบรมเสริมความรู้เทคนิคใหม่ ด้านกิจกรรมการส่งเสริมการอ่าน และนำไปปรับใช้กับโรงเรียนได้อย่างเหมาะสม โดยได้รับความร่วมมือจากคณะวิทยากร สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ TK PARK, บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) และดรุณสิกขาลัย โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ งานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 เมษายน 2561 โดยมีคุณพยุงศักดิ์ ชาญด้วยวิทย์ ผู้อำนวยการโครงการมูลนิธิไทยคม ร่วมเป็นประธานเปิดงาน
‘การอ่านคือจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ การสร้างเด็กไทยให้มีนิสัยรักการอ่าน คือการสร้างโอกาสในการพัฒนาประเทศ’ นับเป็นความเชื่อของมูลนิธิไทยคม ที่ดำเนินโครงการตามวิสัยทัศน์ของผู้ก่อตั้ง ดร.ทักษิณ ชินวัตร มาตลอด 25 ปี ที่หวังให้เยาวชนไทย ‘คิดเป็น ทำเป็น สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก’ มูลนิธิไทยคม โดยครอบครัวชินวัตร จึงได้ดำเนินโครงการอ่านสนุก สุขใจ ได้ปัญญา อย่างต่อเนื่อง และจัดโครงการครูนักส่งเสริมการอ่านควบคู่กัน เป็นโครงการที่ช่วยส่งเสริมการอ่านของเด็กประถมในโรงเรียนขนาดเล็กที่ขาดแคลนทั่วประเทศ เพราะตลอด 8 ปี ที่จัดโครงการส่งเสริมการอ่าน พบว่าคุณครูมีบทบาทสำคัญมากในการส่งเสริมให้เด็กเกิดความสนใจและรักการอ่าน มูลนิธิฯ จึงจัดโครงการส่งเสริมเยาวชนและคุณครูไปพร้อมๆ กัน เพื่อให้โรงเรียนมีความพร้อมเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาในทุกๆ ด้าน
โครงการครูนักส่งเสริมการอ่านที่มูลนิธิไทยคมจัดขึ้นในครั้งนี้ มูลนิธิฯ ได้คัดเลือกคุณครูจาก 40 โรงเรียนขนาดเล็กทั่วประเทศที่เข้าร่วมโครงการอ่านสนุก สุขใจ ได้ปัญญาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปีนี้ได้รับโอกาสพิเศษจากวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาในประเทศฟินแลนด์ อย่าง อ.กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ มาร่วมเปิดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการอ่าน ในหัวข้อ ‘ถอดรหัสการอ่านแบบฟินแลนด์ นำมาใช้กับโรงเรียนไทยได้จริงหรือ?’ อันเป็นการต่อยอดกระบวนการสร้างสรรค์กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและกิจกรรมการเรียนรู้แบบใหม่ ผ่านการถอดบทเรียนตัวอย่างกิจกรรมที่น่าสนใจของประเทศฟินแลนด์ ที่ให้ความสำคัญกับประสบการณ์การเรียนรู้ โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้จากการอ่าน การเขียน และการวิเคราะห์ปัญหา ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือกระทำมากกว่าการฟังครูสอนเพียงอย่างเดียว
มูลนิธิไทยคมได้จัดอบรมหัวข้อ ‘เทคนิคการเรียนรู้สมัยใหม่’ โดยมีคณะวิทยากรจากสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ TK Park มาให้ความรู้ นอกจากนี้ครูยังได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมดรุณสิกขาลัย โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ และนิทรรศการ “ถอดรหัสไทย” มิวเซียมสยาม เพื่อให้คุณครูสามารถนำความรู้และประสบการณ์ใหม่ที่ได้นี้ นำไปต่อยอดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน สร้างพื้นที่โรงเรียนให้เป็นสังคมแห่งการอ่านของเยาวชนไทยในทุกๆ พื้นที่
มูลนิธิไทยคมหวังว่าคุณครูที่เข้าร่วมการอบรมครั้งนี้ จะได้รับความรู้จากการแลกเปลี่ยนความคิดของกันและกัน รวมถึงความรู้เทคนิคด้านส่งเสริมการอ่านให้เยาวชนในรูปแบบใหม่ จนสามารถนำไปปรับใช้กับกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในโรงเรียนได้ เพื่อสร้างกำลังสำคัญในการสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการอ่าน เป็นเยาวชนที่มีคุณภาพในอนาคตต่อไป
MORE READ
COMMENT