สสส. ผนึกภาคีด้านเด็กและเยาวชนจากทั่วประเทศ เปิดเวทีเรียนรู้ในมหกรรมเยาวชน Young คิด กล้า ฝัน

Talkative

'Young คิด กล้า ฝัน' คือ งานมหกรรมที่ว่าด้วยกิจกรรมสำหรับเยาวชนทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษาที่เกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มของเยาวชนมากกว่า 500 โครงการ ซึ่งสำนักสร้างสรรค์โอกาส (สำนัก 6) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ให้การสนับสนุนผ่านองค์กรเครือข่ายคนทำงานด้านเด็กและเยาวชน หรือหน่วยจัดการด้านเด็กและเยาวชน จำนวน 19 หน่วยจัดการ โดยจำแนกลักษณะกิจกรรม 4 ด้าน ได้แก่ 1) กิจกรรมสร้างสรรค์  2) กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 3) กิจกรรมศิลปะการแสดง และ 4) กิจกรรมสิ่งแวดล้อม

มหกรรมเยาวชน Young คิด กล้า ฝัน

แผนสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรมสุขภาวะ ภายใต้สำนักสร้างสรรค์โอกาส (สำนัก 6) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีพันธกิจสำคัญในการกระจายโอกาสการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพไปยังกลุ่มต่างๆ ที่สนใจดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพแต่ยังขาดโอกาส และเข้าไม่ถึงแหล่งทุน ซึ่งกลุ่มเด็กและเยาวชน เป็นกลุ่มหนึ่งที่สำนัก 6 ให้ความสำคัญที่จะสนับสนุน โดยมีช่องทางการสนับสนุนในรูปแบบ 'กิจกรรมสร้างสรรค์' เพื่อเปิดโอกาสให้เกิดการรวมกลุ่มดำเนินกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพที่สร้างสรรค์ เน้นให้กลุ่มเด็กและเยาวชนสามารถคิดค้นและดำเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ได้ด้วยตัวเอง โดยมีหน่วยจัดการเด็กและเยาวชน เป็นกลไกที่ทำหน้าที่กระจายโอกาสและหนุนเสริมการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพให้กับกลุ่มเด็กและเยาวชน

งานนี้จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับกลุ่มภาคีคนทำงานด้านเด็กและเยาวชน 19 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มฮักบ้านเกิด, สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์, กลุ่มเยาวชนพัฒนาเมือง, กลุ่มรักษ์เขาชะเมา, ศูนย์เรียนรู้บ้านเกาะทัง จ.พัทลุง, มูลนิธิขวัญชุมชน, กลุ่มหน้ากากเปลือย, กลุ่มยิ้มละไม, กลุ่มดนตรีเพื่อการแบ่งปัน (music sharing),กลุ่มไม้ขีดไฟ, สำนักข่าวเด็กและเยาวชน จ.พะเยา, มูลนิธิการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม, กลุ่มกิ่งก้านใบ, สถาบันไทเลย, พระชนกจักรี, มูลนิธิวายไอวาย, กลุ่มหญ้าแพรกสาละวิน, กลุ่ม Triple H Music และ ธุรกิจเพื่อสังคมอาชีฟ (a-chieve)

จากการถอดบทเรียนการทำงานกิจกรรมสร้างสรรค์ของ 19 หน่วยจัดการในช่วง 4 ปี (พ.ศ.2559-2562) จนเป็นที่มาของการนำเสนอรูปธรรมความสำเร็จทั้งระดับหน่วยจัดการ แกนนำเด็กและเยาวชน ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และออกแบบการนำเสนอ จนเกิดเป็นงานมหกรรม Young คิด กล้า ฝัน เพื่อนำเสนอผลงานที่เกิดขึ้นจากกระบวนการนี้

เป้าหมายเพื่อบอกเล่าประสบการณ์ทำงานของเด็กและเยาวชน
ที่ทำให้เกิด 'การเรียนรู้ สร้างพลัง สู่การเปลี่ยนแปลง'
ในรูปแบบที่เด็กและเยาวชนร่วมกันออกแบบ คือ 'โรงเรียนนอกตำรา'

โดยภายในงานจะมีกิจกรรมหลากหลายประเภท ทั้ง workshop นิทรรศการ กิจกรรม DIY ศิลปะ ทำอาหาร การแสดง ฯลฯ สนุกสนาน รวมถึงพบกับเพื่อนๆ เยาวชนจากทั่วทุกภูมิภาคที่ยกพลกันมาเรียนรู้ร่วมกันในงานนี้

มหกรรมเยาวชน Young คิด กล้า ฝัน

งานมหกรรมเยาวชน Young คิด กล้า ฝัน จะเป็นพื้นที่ที่ทำให้เยาวชนได้แสดงศักยภาพของตนเอง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน สานพลังเครื่อข่ายการทำงานภาคเยาวชน เป็นพลังสำคัญในการพัฒนา ตนเอง สังคม และประเทศชาติต่อไป

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลังแห่งการเรียนรู้ที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่ได้ในงานมหกรรมเยาวชน Young คิด กล้า ฝัน 'เรียนรู้ สานพลัง สู่การเปลี่ยนแปลง' ในวันที่ 26-27 ตุลาคมนี้ ณ มิวเซียมสยาม

ใครที่สนใจสามารถ กด going หรือ interested event ใน link ด้านล่างนี้เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารอื่นๆของงานได้เลย : http://bit.ly/32li3G5

MORE READ
COMMENT