ศิริราช ร่วมกับ มูลนิธิไทยคม และ สสส. จัดงาน เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 6

@MASTER
Talkative

ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ มูลนิธิไทยคม จัดงาน 'แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 6 เฉลิมพระเกียรติ' ขึ้นเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม

เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 6

โดยมี ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานการจัดงาน ร่วมด้วย รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช , รศ.นพ.ยงชัย นิละนนท์ ประธานศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช , ดร.ณรงค์ เทียมเมฆ ประธานกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหารในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จอมบึง , บรรณพจน์ ดามาพงศ์ ประธานกรรมการมูลนิธิไทยคม และ ทรงศักดิ์ เปรมสุข กรรมการมูลนิธิไทยคม ร่วมงาน

เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 6

เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 6

เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 6

สำหรับการจัดงาน เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ มูลนิธิไทยคม เพื่อเป็นการตอกย้ำความสำคัญของการออกกำลังกายในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งจากรายงานการศึกษาโรคและการบาดเจ็บของประชากรไทยพบว่า มีผู้ป่วยเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดและหัวใจทั่วโลกประมาณ 16.7 ล้านคนต่อปี  ในจำนวนนี้เกิดจากโรคหลอดเลือดสมองประมาณ 5.5 ล้านคน โดยกว่าร้อยละ 80 ของผู้ป่วยโรคนี้เกิดในประเทศกำลังพัฒนา

ในประเทศไทย พบผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองประมาณ 1,880 คน ต่อประชากรจำนวนหนึ่งแสนคน หรือร้อยละ 2 ซึ่งถือเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งในเพศหญิงและอันดับสามในเพศชาย รองจากอุบัติเหตุและโรคมะเร็ง นอกจากนั้น โรคนี้ยังมีอัตราความพิการสูง การศึกษาในประเทศไทยพบว่าในผู้ป่วย 100 คน ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจะเสียชีวิตร้อยละ 5 และพิการร้อยละ 70 ซึ่งนอกจากความพิการทางกายแล้ว ยังมีผลทำให้ความจำเสื่อมในภายหลังอีกด้วย ถ้าประชาชนขาดความรู้ด้านการป้องกันหรือรักษาอย่างถูกวิธี โรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้ร้อยละ 90 ถ้าสามารถปรับพฤติกรรมเลี่ยงความเสี่ยง และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 6

เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 6

เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 6

เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 6

แต่เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ส่งผลให้วิถีการดำเนินชีวิตประจำวันของเราเปลี่ยนไป เกิดมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (SOCIAL-DISTANCING) การจัดกิจกรรมครั้งนี้ จึงเป็นการจัดกิจกรรมในรูปแบบ NEW NORMAL โดยมีการคัดกรอง วัดอุณหภูมิ ใช้เจลล้างมือ แอลกอฮอล์ การเว้นระยะวิ่ง รวมถึงการลดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 1,200 คน ซึ่งถือว่าการจัดงานในปีนี้ประสบความสำเร็จด้วยดีเกินกว่าที่คาดไว้

เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 6

เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 6

เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 6

MORE READ
COMMENT