ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช มูลนิธิไทยคม และภาคีเครือข่าย ร่วมกันส่งมอบรถ Mobile Stroke Unit ให้แก่โรงพยาบาลคีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี

โครงการ "Mobile Stroke Unit" – Stroke One Stop ( MSU-SOS)

ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช มูลนิธิไทยคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และภาคีเครือข่าย ร่วมกันส่งมอบรถ Mobile Stroke Unit ภายใต้โครงการ Mobile Stroke Unit – Stroke One Stop ให้แก่โรงพยาบาลคีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี พร้อมทั้งมีการจัดอบรม กระบวนการปฏิบัติงานบนรถ Mobile Stroke Unit รวมถึงแผนการส่งต่อและซักซ้อมระบบส่งต่อผู้ป่วยทางอากาศยาน ระหว่างวันที่ 15 – 19 พฤศจิกายน 2564 เพื่อให้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล มีโอกาสเข้าถึงการรักษาอย่างเท่าเทียมและครบวงจร

มูลนิธิไทยคม - Mobile Stroke Unit

มูลนิธิไทยคม - Mobile Stroke Unit

มูลนิธิไทยคม - Mobile Stroke Unit

โครงการ Mobile Stroke Unit – Stroke One Stop ( MSU-SOS) เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการรักษาโรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจรให้กับประชาชนในพื้นที่ห่างไกล  โดยนำร่องการช่วยเหลือที่อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ถือเป็นอำเภอที่อยู่ในฝั่งตะวันตกของจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีเขตติดต่อกับ อำเภอท่าโรงช้าง เคียนซา วิภาวดี บ้านตาขุน และอำเภอพนม โดยบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โรงพยาบาลตรัง สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ กองบินตำรวจ สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาธารณสุขจังหวัดสงขลา และสาธารณสุขจังหวัดตรัง ซึ่งการนำร่องโครงการดังกล่าวในพื้นที่จะสามารถช่วยร่นระยะเวลาการเข้าถึงการรักษาของประชาชนในพื้นที่ 6 อำเภอได้ดียิ่งขึ้น

มูลนิธิไทยคม - Mobile Stroke Unit

แพทย์หญิงเยาวดี  โพกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคีรีรัฐนิคม

กล่าวว่า "ประโยชน์ที่ได้จากโครงการ Mobile Stroke Unit – Stroke One Stop ( MSU-SOS) ก็คือการลดระยะเวลาเดินทางส่งคนไข้ โดยใช้รถเพื่อวิ่งออกไปบริการประชาชนโดยหลักการคือโรงพยาบาลต้นทางและโรงพยาบาลคีรีรัฐวิ่งมาเจอกันตรงกลาง เพื่อลดระยะเวลาการส่งต่อ ลดระยะเวลาการเข้าถึงระบบการรักษาโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งสิ่งสำคัญของการรักษาโรคหลอดเลือดสมองก็คือเวลา"

นายแพทย์ณัฐพงศ์ กนกกวินวงศ์ ประธานศูนย์หลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

กล่าวว่า "การนำร่องโครงการ Mobile Stroke Unit – Stroke One Stop ( MSU-SOS) ในพื้นที่สามารถช่วยร่นระยะเวลาการเข้าถึงการรักษาของประชาชนในพื้นที่ 6 อำเภอให้ดีขึ้น เนื่องจากเป็นเขตห่างไกลจากโรงพยาบาลศูนย์สุราษฎร์ธานี ใช้เวลาเดินทางเฉลี่ย 1 ชม. ทำให้อัตราการเข้าถึงการรักษาค่อนข้างยากจึงเป็นสาเหตุในการนำรถ Mobile Stroke Unit มาไว้ที่โรงพยาบาลคีรีรัฐนิคม เพิ่มอัตราการเข้าถึงการรักษาได้มากกว่าปัจจุบัน"

นายแพทย์จิรชาติ เรืองวัชรินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

กล่าวว่า "บทบาทของ สสจ. ที่ผมจะขับเคลื่อน คือการจัดการในภาพรวมทั้งหมด โฟกัสที่ระบบการรักษาก็จะประสานงานกับโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีและของมหาลัยมหิดล และในส่วนเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ให้เป็นทีมเดียวกัน Stroke unit ของ จังหวัดสุราษฎร์ธานีต้องเป็น One Team ในการแชร์ริ่งองค์ความรู้ แชร์ริ่งต่างๆ ช่วยกัน ในการที่จะขับเคลื่อนระบบการรักษาทั้งหมดให้ได้"

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ยงชัย นิละนนท์  ประธานศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช

กล่าวว่า "โครงการ Mobile Stroke Unit  Stroke One Stop ( MSU-SOS) เป็นโครงการเพื่อยกระดับการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในประเทศไทยด้วยรถ Mobile Stroke Unit ที่ในรถประกอบด้วยเครื่องสแกนสมอง แล้วก็ยาที่ใช้กับโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันทุกชนิดที่จำเป็น และทีมแพทย์ แพทย์ พยาบาล นักรังสี และคนขับรถ ก็จะขึ้นรถคันนี้ไป เราก็มองเห็นว่าระบบนี้ควรจะเป็นการเอาไปใช้ในภาพรวมทั้งประเทศ เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนของแพทย์  ขาดแคลนทรัพยากรต่างๆรวมทั้งแก้ไขระบบส่งต่อ คือ เอามาทำเป็น One Stop เลย"

มูลนิธิไทยคม - Mobile Stroke Unit

มูลนิธิไทยคม - Mobile Stroke Unit

โครงการ Mobile Stroke Unit - Stroke One Stop ( MSU-SOS) จะช่วยให้คนไทยเข้าถึงการรักษาอย่างรวดเร็วเหมือนได้รับโชคดีและเป็นวีไอพีที่จับต้องได้เท่าเทียมกันทุกคน

MORE READ