ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช ร่วมกับ มูลนิธิไทยคม ชวนคนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนไทยไร้สโตรค (No STROKE For all Thais by NEW GEN)

งานแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ ๙ เฉลิมพระเกียรติ

ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราชและมูลนิธิไทยคม ร่วมกับ 4 กระทรวง ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน แถลงข่าวจัดงาน แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาตครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ "คนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนไทยไร้สโตรค (No STROKE For all Thais by NEW GEN)" ระหว่างวันที่ 24 - 29 ตุลาคม 2566

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โดยศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช ร่วมกับมูลนิธิไทยคม แถลงข่าวการจัดงาน แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ ๙ เฉลิมพระเกียรติ ภายใต้หัวข้อ "คนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนไทยไร้สโตรค (No STROKE for all Thais  by NEW GEN)" โดยมี ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ศ.คลินิก นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลศิริราช รศ.นพ.ยงชัย นิละนนท์ ประธานศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช พร้อมทั้งผู้แทนจากกระทรวงต่าง ๆ ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช โดย คุณทรงศักดิ์ เปรมสุข กรรมการมูลนิธิไทยคม ร่วมแถลงข่าว ซึ่งในโอกาสเดียวกันนี้มูลนิธิไทยคมได้มอบเงินสนับสนุนโครงการ ตลอดภาคีเครือข่าย อาทิ ทรู คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) , THAIRUN และ Parkrun Thailand เข้าร่วมงานด้วย

งานแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ ๙ เฉลิมพระเกียรติ

งานแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ ๙ เฉลิมพระเกียรติ

งานแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาตครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่ทรงเป็นดั่งแสงนำใจและแบบอย่างของคนไทยในการรักษาสุขภาพ อีกทั้งเพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง ตลอดจนส่งเสริมให้มีกิจกรรมป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง โดยให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยมีโอกาสออกกำลังกายอย่างง่าย ๆ เช่น การวิ่ง การเดิน และการปั่นจักรยาน ซึ่งถ้าทำเป็นประจำจะส่งผลให้สุขภาพดีห่างไกลโรค ทั้งยังเป็นการสร้างคนรุ่นใหม่ หรือ  NEW GEN เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยให้ไร้สโตรค

งานแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ ๙ เฉลิมพระเกียรติ

งานแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ ๙ เฉลิมพระเกียรติ

โดยงานจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 24 - 29 ตุลาคม 2566 ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ให้ความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมองและกิจกรรมออกกำลังกาย เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาตทั่วประเทศ และสำหรับวันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2566 จะมีกิจกรรมออกกำลังกาย เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต โดยพร้อมเพรียงกันทั้งประเทศ สำหรับกรุงเทพมหานครจัดขึ้น ณ ท้องสนามหลวง จึงขอเชิญชวนผู้รักสุขภาพสมัครเข้าร่วมกิจกรรมโดยถ้วนหน้า (ค่าสมัคร 360 บาท/ท่าน) สามารถดูรายละเอียดได้ที่ Facebook : Walk Run Bike Fighting Stroke เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช โทร. 02 414 1010

MORE READ