เงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งาน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บูม ซี แอนด์ เอ็ม ยินดีต้อนรับผู้ใช้บริการ (User) ทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ BOOMCHANNELTV.COM ซึ่งเป็นพื้นที่ให้บริการข้อมูล ข่าวสาร บทความ ด้านกิจกรรม บันเทิง สื่อเพื่อให้ความบันเทิง และวีดีโอประเภทต่างๆ แก่ผู้ใช้บริการภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

ผู้ใช้บริการรับทราบว่าการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ตลอดจนการเปิดหน้าเว็บต่างๆ ที่อยู่ภายในเว็บไซต์ รวมถึงการใช้บริการแชนแนลต่างๆ ภายในเว็บไซต์นี้ ถือได้ว่าผู้ใช้บริการได้ตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนด อีกทั้งเงื่อนไขใดๆ ก็ตามที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ ผู้ใช้บริการได้ยอมรับและยินดีที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขในการให้บริการของห้างหุ้นส่วนจำกัดฯ ทุกประการ

ผู้ใช้บริการรับทราบว่าเว็บไซต์ที่อยู่ในความดูแลของห้างหุ้นส่วนจำกัดฯ นี้ เป็นเพียงสื่อกลางในการให้ข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ความเคลื่อนไหวแก่ผู้ใช้บริการเท่านั้น หากผู้ใช้บริการไม่ยินยอมในข้อหนด หรือปฏิเสธที่จะผูกพันตามระเบียบการใช้งาน และเงื่อนไขใดๆ ก็ตาม ห้างหุ้นส่วนจำกัดฯ ขอความกรุณาให้ผู้ใช้บริการยุติการเข้าชมและใช้งานเว็บไซต์นี้ทันที

1. ทรัพย์สินทางปัญญา

ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่า บรรดาข้อมูล ข้อความ เนื้อหา รูปภาพ วีดีโอ เสียง ตราสัญลักษณ์ โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ และ/หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์นี้ ตลอดจนภาพกราฟฟิกซึ่งได้รับการออกแบบจากห้างหุ้นส่วนจำกัดฯ โดยได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย, สนธิสัญญาระหว่างประเทศ และ/หรือสิทธิในความเป็นเจ้าของอื่นๆ ตามตัวบทกฎหมายภายในราชอาณาจักรไทยและของประเทศอื่น แต่ไม่จำกัดเฉพาะลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ฐานข้อมูล ความลับทางการค้า สิทธิบัตร โนว์ฮาว (Know how) ฐานข้อมูลผู้ใช้บริการ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ และสิทธิในความเป็นเจ้าของไม่ว่ารูปแบบใดก็ตามที่ถือเป็นกรรมสิทธิ์ สิทธิ ตลอดจนทรัพย์สินของห้างหุ้นส่วนจำกัดฯ

คำว่า “ห้างหุ้นส่วนจำกัดฯ” หมายรวมถึงเครื่องหมาย ชื่อรายการ และชื่อกิจกรรมคละประเภท ซึ่งถือเป็นเครื่องหมายการค้า หรือชื่อทางค้า หรือเครื่องหมายบริการของห้างหุ้นส่วนจำกัดฯ สำหรับบรรดาเครื่องหมายทางการค้า ชื่อทางการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อสินค้า และ/หรือเครื่องหมายอื่นๆ ทั้งหมดที่ปรากฏอยู่ภายในเว็บไซต์นี้ มีจุดประสงค์ใช้เพื่อตกแต่งรูปลักษณ์ของเว็บไซต์บริการ และ/หรือเพื่อประโยชน์ของเจ้าของเครื่องหมาย หรือสินค้านั้นๆ โดยการใช้งานดังกล่าวไม่มีเจตนาเพื่อกระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า เว้นแต่มีข้อความระบุไว้เป็นอื่นในเว็บไซต์

ผู้ใช้บริการตกลงและรับทราบว่า เว็บไซต์ซึ่งอยู่ภายใต้ความดูแลของห้างหุ้นส่วนจำกัดฯ เป็นเพียงสื่อกลางในการเผยแพร่ข่าว ข่าวสาร กิจกรรม กิจการ และ/หรือบทความประเภทต่างๆ แก่ผู้ใช้บริการเท่านั้น ในกรณีที่เกิดข้อพิพาทใดๆ ในทางกฎหมาย ท่านตกลงสละสิทธิเรียกร้องในการดำเนินคดีใดๆ ไม่ว่าทางแพ่ง หรืออาญาต่อห้างหุ้นส่วนจำกัดฯ และ/หรือกรรมการของห้างหุ้นส่วนจำกัดฯ

2. การใช้บริการ

บรรดาข้อมูล ไฟล์ และ/หรือเอกสารที่ปราฏภายในเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่า ผู้ใช้บริการมีสิทธิเพียงเข้าชม ดาวน์โหลด อัพโหลดเนื้อหา และพิมพ์เนื้อหาดังกล่าวเพื่อการใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัวเท่านั้น มีวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมายภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ที่ระบุไว้ภายในเว็บไซต์เท่านั้น จะไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อประโยชน์ทางการค้า หรือประโยชน์อื่นใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือใช้เว็บไซต์นี้เป็นช่องทางในการหลอกหลวง หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลใด ซึ่งผู้ใช้บริการตกลงที่จะเก็บบรรดาข้อความซึ่งเกี่ยวข้องกับการแสดงถึงลิขสิทธิ์และสิทธิในความเป็นเจ้าของข้อมูลที่ปรากฏภายในเว็บไซต์นี้ด้วย โดยผู้ใช้บริการต้องไม่ทำสำเนา หรือจัดเก็บ หรือดาวน์โหลดข้อมูลไม่ว่าจะในรูปแบบของเอกสาร หรือในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่ง โอน จัดทำ เผยแพร่ พิมพ์ ทำซ้ำ สร้างงานที่พัฒนา แสดง แพร่กระจาย จำหน่าย ให้สิทธิ เช่า ให้เช่า หรือโอนเนื้อหาใดๆ ให้แก่บุคคลภายนอก ไม่ว่าจะในทางการค้า หรือได้รับประโยชน์ หรือในทางอื่นใดโดยที่ไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากห้างหุ้นส่วนจำกัดฯ นอกจากนี้ ท่านจะไม่กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่ว่าจะในรูปแบบเอกสาร หรือในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือรูปแบบใดก็ตาม ดังต่อไปนี้

 • ก) ทำซ้ำ ทำสำเนา ดัดแปลง จัดพิมพ์ขึ้นใหม่ ดาวน์โหลด อัพโหลด ติดประกาศ เผยแพร่ จัดเก็บ หรือทำให้ปรากฏต่อสาธารณชนซึ่งงานอันผิดกฎหมาย หรือศีลธรรมโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากห้างหุ้นส่วนสามัญก่อนล่วงหน้า
 • ข) การกระทำซึ่งเป็นการละเมิดในทรัพย์สินทางปัญญา อาทิ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายทางการค้า ความลับทางการค้า และ/หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนดไม่ว่าด้วยวิธีการใดก็ตาม
 • ค) ดาวน์โหลด อัพโหลด ติดประกาศ หรือการกระทำใดๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากเนื้อหา หรือข้อความ กิจการงานใดๆ ภายในเว็บไซต์นี้โดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากห้างหุ้นส่วนสามัญ และ/หรือการตั้งกระทู้ หรือทำให้ปรากฏซึ่งข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อห้างหุ้นส่วนสามัญ ผู้ใช้บริการ และ/หรือบุคคลภายนอก
 • ง) อัพโหลด ติดประกาศ ส่งอีเมล์ หรือดำเนินการอื่นใดอันมีผลทำให้เป็นการรบกวน หรือแทรกแซงการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์โดยการส่งไวรัส(Virus) หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในรูปแบบต่างๆ ที่ออกแบบมาเพื่อขัดขวาง ทำลาย จำกัดการทำงานของระบบคอมเพิวเตอร์ หรือคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ หรือโปรแกรมซอฟต์แวร์ ในการสื่อสารของสมาชิกห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือให้ผู้ใช้บริการ หรือบุคคลภายนอก
 • จ) ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์เพื่อขัดขวาง แทรกแซงการทำงาน หรือการให้บริการของห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ และระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลภายนอก
 • ฉ) การกระทำใดๆ อันขัดต่อประกาศ หรือนโยบายของห้างหุ้นส่วนจำกัดฯ ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ และ/หรือการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนด ตลอดจนเงื่อนไขที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดฯ จะประกาศ หรือกำหนดขึ้นภายหลัง

หากห้างหุ้นส่วนจำกัดฯ ทราบว่าท่านดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดอันเป็นการขัดต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ ห้างหุ้นส่วนจำกัดฯ มีสิทธิที่จะระงับการให้บริการแก่ท่านโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และ/หรืออาจดำเนินการในทางกฎหมายกับผู้ใช้บริการตามที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดฯ เห็นสมควรทันที

3. การจำกัดความรับผิดชอบ

ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่า บรรดาข้อมูลบางส่วนที่ปรากฏภายในเว็บไซต์นี้ ข้อความดังกล่าวเป็นข้อความที่เขียนหรือทำขึ้นโดยบุคคลภายนอก หรือผู้ใช้บริการเว็บไซต์บางส่วน ซึ่งไม่เกี่ยวข้องและอยู่ในความควบคุมของบริษัท บริษัทไม่มีความรับผิดใดๆ ที่เกิดจากเนื้อหา หรือข้อความดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นความเสียหาย การฟ้องร้อง เรียกร้อง หรือกระทำการละเมิดใดๆ ไม่ว่าทางแพ่งหรือทางอาญา อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ หรือความรับผิดใดๆ ในทางกฎหมาย ซึ่งมีผลกระทบต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ทรัพย์สิน สิทธิ หรือทรัพย์สินใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการหรือบุคคลภายนอก ไม่ว่าจะโดยความผูกพันตามสัญญา ละเมิด ความรับผิดทางอาญา หรือโดยประการอื่นๆ

กรณีเกิดความล่าช้า ผิดพลาด ไม่ถูกต้องครบถ้วน หยุดชะงัก ไม่สามารถเข้าถึงระบบหรือข้อมูลในเว็บไซต์นี้ (“ความบกพร่อง”) อันเนื่องมาจากความบกพร่องของบุคคลหรือทางอิเล็กทรอนิกส์ ห้างหุ้นส่วนจำกัดฯ ไม่รับรองว่าการเข้าถึงและการใช้ข้อมูลในเว็บไซต์จะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และไม่รับผิดต่อผลของความบกพร่องใดๆ ที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ดีห้างหุ้นส่วนจำกัดฯ จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการสร้างความมั่นใจในด้านความเที่ยงตรง ความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูล โดยที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดฯ ได้รับข้อมูลจากแหล่งที่มีความน่าเชื่อถือและอยู่บนพื้นฐานของความน่าเชื่อถือได้ในระดับหนึ่ง ทั้งนี้ ห้างหุ้นส่วนจำกัดฯ คณะกรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ตัวแทน หรือที่ปรึกษาของห้าหุ้นส่วนสามัญฯ ไม่รับผิดในเว็บไซต์ซึ่งรวมถึงข้อมูล เนื้อหา ผลของความผิดพลาดหรือการละเว้นใดๆ ไม่ว่าจะเกิดจากสัญญา ละเมิด ประมาท หรือเหตุอื่นใดที่อาจจะเกิดขึ้น นอกจากนี้ห้างหุ้นส่วนจำกัดฯ ไม่รับรองในเรื่องความถูกต้องครบถ้วน ทันกาลทันเวลาของข้อมูลดังกล่าวด้วย

ห้างหุ้นส่วนจำกัดฯ ไม่รับรองว่าเว็บไซต์ที่อยู่ภายใต้ความดูแลของห้างหุ้นส่วนจำกัดฯ ปราศจากโปรแกรมหรือไฟล์ที่อาจสร้างความเสียหายต่อระบบของผู้ใช้เว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงไวรัส, คอมพิวเตอร์เวิร์ม, โทรจันฮอร์ส, สปายแวร์ หรือไฟล์ซึ่งเป็นอันตรายอื่นๆ และจะไม่รับผิดต่อความสูญหาย เสียหาย ค่าสินไหมทดแทน ค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหาย ที่เกิดจากโปรแกรมหรือไฟล์ที่อาจสร้างความเสียหายดังกล่าว นอกจากนี้ ห้างหุ้นส่วนจำกัดฯ ไม่รับผิดต่อความเสียหายอันเกิดจากสภาพความพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่องของการสื่อสารโดยใช้สายโทรศัพท์ การสื่อสารไร้สาย สื่อในการสื่อสารอื่นๆ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการเข้าถึงการบริการเว็บไซต์นี้

ห้างหุ้นส่วนจำกัดฯ ไม่รับผิดต่อผู้ใช้เว็บไซต์หรือบุคคลใดๆ จากการเรียกร้องใดๆ ไม่ว่าในทางสัญญา ในการทำละเมิด รวมถึงความประมาท หรือเหตุอื่นใดที่เกิดจากเนื้อหา หรือจากการใช้เว็บไซต์หรือที่เกี่ยวกับการใช้เว็ปไซต์ การตัดสินใจ หรือการกระทำใดๆ ที่เกิดจากความเชื่อถือในเนื้อหาดังกล่าวของผู้ใช้เว็บไซต์ หรือในความเสียหาย ความสูญหาย ค่าสินไหมทดแทน หรือความรับผิดใดๆ รวมถึงการสูญหายของข้อมูลหรือผลประโยชน์ ถึงแม้ว่าห้างหุ้นส่วนจำกัดฯ จะได้รับแจ้งว่าอาจจะเกิดความเสียหายดังกล่าวขึ้นได้ก็ตาม

ข้อยกเว้นความรับผิดของห้างหุ้นส่วนจำกัดฯ ดังกล่าวนี้ ให้รวมไปถึงความผิดพลาดจากการให้บริการข่าว และ/หรือบทความ การรับส่งข้อมูล หรือการกระทำการใดๆ ของห้างหุ้นส่วนจำกัดฯ พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ให้บริการร่วม หรือผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตอื่นๆ

4. ข้อสละสิทธิ์ในเนื้อหาบนเว็บไซต์

ข้อความ ภาพวาด หรือข้อมูลต่างๆ บนเว็บไซต์บางส่วน เป็นการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ มาเพื่อเป็นข้อมูล ความรู้ ตลอดจนเป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการ ซึ่งห้างหุ้นส่วนจำกัดฯ ได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการรวบรวมข้อมูลต่างๆ อย่างถูกต้องและทันสมัยอยู่เสมอ อย่างไรก็ตาม ห้างหุ้นส่วนจำกัดฯ ไม่รับรองความน่าเชื่อถือ ความถูกต้องและความทันสมัยของข้อมูลดังกล่าว ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่า ห้างหุ้นส่วนสามัญไม่มีอำนาจในการดูแลควบคุมข้อมูลทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ เนื่องจาก การให้บริการเป็นเพียงสื่อกลางในการให้บริการข้อมูลข่าว และ/หรือบทความแก่ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตเท่านั้น

5. ความลับ

ข้อมูลที่ลงทะเบียนหรือข้อมูลอื่นใดของผู้ใช้เว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้นโยบายความลับของห้างหุ้นส่วนจำกัดฯ

6. การละเมิดข้อตกลงในการใช้งานเว็บไซต์

ในกรณีที่มีการละเมิดข้อตกลงนี้ ห้างหุ้นส่วนสามัญขอสงวนสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาที่มีขึ้นตามกฎหมาย รวมถึงสิทธิที่จะระงับการเข้าถึงเว็บไซต์ทางอินเทอร์เน็ต

7. นโยบายระงับข้อพิพาท

เพื่อเป็นการระงับข้อพิพาทต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการให้บริการบนเว็บไซต์นี้ หากผู้ใช้บริการประสบปัญหา หรือได้รับความเสียหายจากข้อความ เนื้อหา หรือบริการใดๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิและสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของห้างหุ้นส่วนจำกัดฯ เรามีนโยบายในการระงับข้อพิพาทต่างๆ ดังนี้

 1. ผู้ที่ได้รับความเสียหายต้องดำเนินการแจ้งข้อเรียกร้องเป็นลายลักษณ์อักษร ที่ชัดเจนแก่พนักงานตามที่อยู่ด้านล่างนี้ โดยระบุรายละเอียด ดังต่อไปนี้
  ชื่อ ที่อยู่ ที่สามารถติดต่อได้
  เบอร์โทรศัพท์
  อีเมล์
 2. ท่านต้องดำเนินการแจ้งข้อเรียกร้อง และ/หรือข้อเสนอแนะดังกล่าว โดยติดต่อมายัง
  ห้างหุ้นส่วนจำกัด บูม ซี แอนด์ เอ็ม
  ที่อยู่ เลขที่ 180 ซอยหลังแฟลต 2 ถนนดินแดง แขวงดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
  โทรศัพท์ 09-2598-9381 อีเมล์ webmaster@boomchanneltv.com
  ตามด้วย รายละเอียดของข้อร้องเรียน และ/หรือ พยานหลักฐานเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย (ถ้ามี)
  ข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำหรือคำร้องที่ต้องการให้ห้างหุ้นส่วนจำกัดฯ ดำเนินการ

ภายหลังจากห้างหุ้นส่วนจำกัดฯ รับทราบข้อเรียกร้องดังกล่าวแล้ว ห้างหุ้นส่วนจำกัดฯ จะดำเนินการติดต่อกับผู้ที่เกี่ยวข้องและแจ้งให้กรรมการผู้จัดการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายทราบ โดยจะดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ท่านได้แจ้งให้ห้างหุ้นส่วนสามัญทราบเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีเนื้อหาตามที่ระบุไว้ข้างต้น ในระหว่างการดำเนินการดังกล่าว ท่านตกลงที่จะไม่ดำเนินคดี หรือสละสิทธิในการดำเนินคดี ไม่ว่าในทางแพ่ง และ/หรือทางอาญากับห้างหุ้นส่วนสามัญ เนื่องจากจำเป็นต้องใช้เวลาในการตรวจสอบและสอบสวนข้อเท็จจริงเพิ่มเติม

8. การชดเชยค่าเสียหาย

ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่า จะให้ความร่วมมือกับห้างหุ้นส่วนสามัญในการดำเนินการต่างๆ เพื่อแก้ไขและยุติปัญหาที่เกิดจากการผิดสัญญา การละเมิด หรือปัญหาข้อกฎหมายอื่นๆ กับห้างหุ้นส่วนสามัญอย่างเต็มที่ รวมทั้งตกลงและปกป้องไม่ให้หน่วยธุรกิจ กรรมการ ผู้บริหาร หรือเจ้าหน้าที่ของห้างหุ้นส่วนสามัญหรือหน่วยธุรกิจในเครือถูกฟ้องร้อง หรือเรียกร้อง ค่าเสียหายจากบุคคลภายนอก หากผู้ใช้บริการกระทำผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ในเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้บริการจะชดเชยค่าเสียหายให้แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัดฯ ตามที่กฎหมายกำหนด

9. การแก้ไขเพิ่มเติม

ห้างหุ้นส่วนสามัญขอสงวนไว้ซึ่งสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ตัดทอน บรรดาข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ในการใช้เว็บไซต์นี้ไม่ว่าในเวลาใด โดยอาจจะบอกกล่าวหรือมิต้องบอกกล่าวแก่ผู้ใช้เว็บไซต์ และห้างหุ้นส่วนสามัญไม่มีความรับผิดต่อผู้ใช้เว็บไซต์ หรือต่อบุคคลใดๆ หากผู้ใช้เว็บไซต์ยังคงใช้เว็บไซต์นี้ต่อไป เมื่อมีความเปลี่ยนแปลงใดๆ ย่อมถือว่าผู้ใช้เว็บไซต์ได้ยอมรับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว

10. กฎหมายที่บังคับใช้

หากเกิดกรณีข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดจากการให้บริการของห้างหุ้นส่วนจำกัดฯ อันเนื่องมาจากเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้บริการและหน่วยธุรกิจตกลงใช้กฎหมายไทยในการระงับข้อพิพาท และไม่อยู่ภายใต้การขัดกันแห่งกฎหมาย

การใช้บริการในเว็บไซต์นี้ ถือเป็นการตกลงและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ฉบับนี้ และการที่ใช้บริการภายหลังจากการมีการแก้ไข เพิ่มเติม ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ฉบับนี้ในอนาคต ย่อมถือว่าท่านยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ที่ได้มีการแก้ไข เพิ่มเติม ดังกล่าว